DOKUMENTY

 
STATUT
Przedszkola Samorządowego Nr 14 w Białymstoku
 
STATUT.pdf
 
zmiany do statutu
Organizacja nauczania zdalnego.pdf
 
pomoc psychologiczno pedagogiczna.pdf
 

Dokumenty upoważniające do odbioru dziecka z Przedszkola. 
 
UPOWAZNIENIE.pdf

 


REGULAMIN SPACERÓW I WYCIECZEK
Przedszkola Samorządowego nr 14 w Białymstoku

REGULAMIN PDF.

 


PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI

Rodzice (prawni opiekunowie) przyprowadzają i odbierają dziecko z przedszkola i są odpowiedzialni za jego bezpieczeństwo w drodze do i z przedszkola.

Przyprowadzając dziecko do przedszkola, rodzic (prawny opiekun) oddaje je pod opiekę osoby dyżurującej, która przekazuje dziecko nauczycielowi i od tego momentu nauczyciel ponosi pełną odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo,

Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola, przygotowuje je do pobytu w przedszkolu.

Osoba odbierająca zgłasza odbiór dziecka osobie upoważnionej.

Osoba odbierająca ponosi pełną odpowiedzialność za życie i bezpieczeństwo dziecka od momentu przekazania go przez osobę upoważnioną.

Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez osobę dorosłą, zdolną do podejmowania czynności prawnych, upoważnioną na piśmie przez rodziców. Upoważnienie takie jest skuteczne przez cały okres uczęszczania dziecka do przedszkola. Może ono zostać odwołane lub zmienione przez rodziców (opiekunów prawnych) w każdej chwili.

Rodzice (opiekunowie prawni) mogą upoważnić określoną osobę do jednorazowego odebrania dziecka
z przedszkola. Takie upoważnienie powinno nastąpić poprzez udzielenie pełnomocnictwa w formie pisemnej. Druk upoważnienia dostępny na stronie placówki. 

Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku , gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (np. upojenie alkoholowe).

O wypadku odmowy wydania dziecka nauczyciel niezwłocznie informuje dyrektora przedszkola lub jego zastępcę. W takiej sytuacji Przedszkole zobowiązane jest do podjęcia wszelkich dostępnych czynności w celu nawiązania kontaktu z Rodzicami (opiekunami prawnymi).

W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel powiadamia telefonicznie rodziców (prawnych opiekunów) o zaistniałym fakcie.

W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców (prawnych opiekunów), nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej 1 godzinę.

Po upływie tego czasu powiadamia się najbliższy komisariat policji o niemożliwości skontaktowania się
z rodzicem (opiekunem prawnym).

PRAWA RODZICÓW

Rodzice (opiekunowie prawni) mają w szczególności prawo do:
1) rzetelnej informacji o dziecku i jego rozwoju oraz zachowaniu w grupie,
2) pomocy ze strony przedszkola w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
3) uzyskiwaniu informacji podnoszących ich wiedzę psychologiczno-pedagogiczną
4) pomocy w kontaktach ze specjalistami: psychologiem, logopedą,
5) zgłaszania uwag i propozycji dotyczących organizacji pracy przedszkola.

OBOWIĄZKI RODZICÓW

Na rodzicach (opiekunach prawnych) dzieci uczęszczających do przedszkola spoczywa obowiązek do:
1) udzielania pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego bezpieczeństwo
i prawidłowe funkcjonowanie w grupie.
2) zapewnienia dzieciom 6-letnim regularnego uczęszczanie na zajęcia.
3) regularnego kontaktowania się z wychowawcą w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.
4) przyprowadzania do przedszkola dzieci najpóźniej do godz. 8.30.
5) odbierania dziecka w godzinach pracy przedszkola.
6) natychmiastowego odbioru dziecka, , przypadku zgłoszenia przez przedszkole choroby dziecka.                         
7) informowanie przedszkola o wszelkich zmianach dotyczących prawnej opieki nad dzieckiem.

OBOWIĄZKI DZIECKA

Dziecko w przedszkolu ma obowiązek:
1) szanowania mienia przedszkola i wytworów innych dzieci.
2) podporządkowania się obowiązującym w grupie umowom i zasadom współżycia społecznego.

3) przestrzegania zasad higieny osobistej.