Deklaracja dostępności
Przedszkola Samorządowego Nr 14 w Białymstoku

Przedszkole Samorządowe Nr 14 w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola Samorządowego Nr 14 w Białymstoku.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • nie wszystkie obrazki posiadają tekst alternatywny

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Lucja Nimierowicz.
 • E-mail: ps14@um.bialystok.pl
 • Telefon: 85 742-19-05

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Przedszkole Samorządowe Nr 14 w Białymstoku
 • Adres: ul. Aleja Józefa Piłsudskiego 20/4
  15-446 Białystok
 • E-mail: ps14@um.bialystok.pl
 • Telefon: 85 742-19-05

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wejście do budynku przez bramkę od ul. Tadeusza Mazowieckiego i od ul. Al. Józefa Piłsudskiego. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy przedszkola.

Budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Parking jest wzdłuż ogrodzenia na ulicy i nie ma wydzielonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym. Warunkiem wejścia jest posiadanie certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego, zaświadczenie o wykonaniu szczepień weterynaryjnych oraz wyposażenie psa w uprząż psa asystującego.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W placówce brak oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W celu dostania się do budynku należy pokonać furtkę od ul. Tadeusza Mazowieckiego o szer. 111 cm.

Odległość od bramki do schodów wejściowych wynosi: 20,7 m ( 2070 cm ), ilość schodów: 7. Odległość od góry schodów do drzwi głównych wynosi: 186 cm.

Można wejść również od ul. Al. Józefa Piłsudskiego, bramą o szerokości: 350 cm i pokonać odległość: 2462 cm do schodów wejściowych, długość podjazdu wynosi: 1470 cm.

Domofon zewnętrzny znajduje się po lewej stronie na wysokości: 112 cm.

Szerokość drzwi wejściowych razem z framugą wynosi: 112,5 cm.

Wysokość klamki od drzwi wejściowych wynosi: 106 cm.

Dzwonek znajduje się po prawej stronie w odległości: 55 cm. od klamki, na wysokości: 131,5 cm. liczonej od schodów.

Od głównych drzwi wejściowych do pierwszych drzwi: 300 cm, pierwsze drzwi posiadają szerokość: 90 cm.

Od pierwszych drzwi do sali odległość wynosi - 280 cm, drzwi sali posiadają szerokość: 125 cm. Od drzwi sali do łazienki odległość: 715 cm. Łazienka przystosowana jest dla osób niepełnosprawnych.

Od drzwi głównych do szatni: 285 cm. drzwi do szatni posiadają szerokość 90 cm.

Układ komunikacyjny opiera się na 2 klatkach schodowych, głównej oraz technicznej. Na parterze i piętrze znajduje się hol na który wychodzą wszystkie drzwi od sal przedszkolnych. W piwnicy umieszczono część funkcji tj. szatnie, magazyny, łazienkę. Część dydaktyczną umieszczono na poziomie parteru i piętra. Pomieszczenia administracyjne znajdują się na parterze. Przedszkole jest 7-oddziałowe, 2 oddziały znajdują się w Szkole Podstawowej Nr 4 przy ul. Częstochowskiej 6 A, 15-459 Białystok.