DOKUMENTY

 
STATUT
Przedszkola Samorządowego Nr 14 w Białymstoku
 
STATUT.pdf
 
zmiany do statutu
Organizacja nauczania zdalnego.pdf
 
pomoc psychologiczno pedagogiczna.pdf
 

Dokumenty upoważniające do odbioru dziecka z Przedszkola. 
 
UPOWAZNIENIE.pdf
 

REGULAMIN SPACERÓW I WYCIECZEK
Przedszkola Samorządowego nr 14 w Białymstoku

REGULAMIN PDF.

 
 
PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI

Rodzice (prawni opiekunowie) dzieci przyprowadzają i odbierają dzieci z przedszkola i są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.

Przyprowadzając dziecko do przedszkola, rodzic (prawny opiekun) oddaje je pod opiekę osoby dyżurującej, która przekazuje dziecko nauczycielowi i od tego momentu nauczyciel ponosi pełną odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo,

Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola, powinna w szatni przygotować je do pobytu w przedszkolu.

Osoba odbierająca powinna zgłosić odbiór dziecka osobie upoważnionej.

Osoba odbierająca ponosi pełną odpowiedzialność za życie i bezpieczeństwo dziecka od momentu przekazania go przez osobę upoważnioną.

Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez osobę dorosłą, zdolną do podejmowania czynności prawnych, upoważnioną na piśmie przez rodziców . Upoważnienie takie jest skuteczne przez cały okres uczęszczania dziecka do przedszkola. Może ono w każdej chwili zostać odwołane lub zmienione. Upoważnienie do odbioru dziecka przez osobę nieletnią będzie respektowane przez przedszkole tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli upoważnienie to będzie potwierdzone notarialnie.

Rodzice (opiekunowie prawni) mogą upoważnić określoną osobę do jednorazowego odebrania dziecka z przedszkola. Takie upoważnienie powinno nastąpić poprzez udzielenie pełnomocnictwa w formie pisemnej.

Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku , gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko (np. upojenie alkoholowe ) będzie wskazywał , że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.

O wypadku każdej odmowy wydania dziecka winien niezwłocznie zostać poinformowany dyrektor przedszkola lub jego zastępca. W takiej sytuacji Przedszkole zobowiązane jest do podjęcia wszelkich dostępnych czynności w celu nawiązania kontaktu z Rodzicami ( opiekunami prawnymi ).

W wypadku , gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców ( prawnych opiekunów) o zaistniałym fakcie.

W przypadku , gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców (prawnych opiekunów) , nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej 1 godzinę.

Po upływie tego czasu powiadamia się najbliższy komisariat policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicem (prawnym opiekunem).

Życzenie Rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

PRAWA RODZICÓW

Rodzice (opiekunowie prawni) mają w szczególności prawo do:
1) rzetelnej informacji o dziecku i jego rozwoju oraz zachowaniu w grupie,
2) pomocy ze strony przedszkola w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
3) uzyskiwaniu informacji podnoszących ich wiedzę psychologiczno-pedagogiczną
4) pomocy w kontaktach ze specjalistami: psychologiem, logopedą,
5) zgłaszania uwag i propozycji dotyczących organizacji pracy przedszkola.

OBOWIĄZKI RODZICÓW

Na rodzicach (opiekunach prawnych) dzieci uczęszczających do przedszkola spoczywa obowiązek m.in. do:
1) udzielania pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie.
2) zapewnienia dzieciom 6-letnim regularnego uczęszczanie na zajęcia.
3) regularnego kontaktowania się z wychowawcą w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.
4) przyprowadzania do przedszkola dzieci korzystających ze śniadania najpóźniej do godziny 8:15, nie korzystających ze śniadania do godziny 9:15,
5) odbierania dziecka w godzinach pracy przedszkola,
6) natychmiastowego odbioru dziecka, , przypadku zgłoszenia przez przedszkole choroby dziecka .

OBOWIĄZKI DZIECKA

Dziecko w przedszkolu ma obowiązek:
1) szanowania wytworów innych dzieci,
2) podporządkowania się obowiązującym w grupie umowom i zasadom współżycia społecznego,
3) przestrzegania zasad higieny osobistej.